Стоп війна
Остановим войну

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин

Щодо ситуації навколо НБУ:

Як Голова Ради НБУ хочу запевнити, що Рада НБУ була і залишиться на позиціях дотримання незалежності Національного банку України. Ми будемо сприяти збереженню всіх кращих здобутків НБУ як за роки Незалежності України, так і за період 2014-2020 років

Однак Політику, яку проводило Правління НБУ в останні роки, важко назвати виваженою та збалансованою.

Головні плюси:

  1. Завершено реформу банківської системи, імплементовано міжнародні стандарти банківського регулювання
  2. Запроваджено режим інфляційного таргетування та гнучкого обмінного курсу, що потенційно знижує валютні ризики для країни
  3. Досягнуто помітний прогрес в зниженні рівня інфляції в Україні

Головні мінуси:

1. Монетарна політика проводилася із недостатньою увагою (фактично з ігноруванням) до цілі підтримки стійких темпів економічного зростання. Центральний банк перейшов до жорстких параметрів монетарної політики в умовах критично слабкого внутрішнього попиту, що призвело до стагнації економіки та її подальшого падіння. Майже 2 роки Україна залишається лідером серед країн Східної Європи за рівнем жорсткості монетарної політики.

2. Політика НБУ на валютному ринку була помилковою. Фундаментальних чинників для відчутного зміцнення гривні (в 2019 р. реально на 20%) не існувало. Ревальвація гривні призвела до збитків підприємств, падіння доходів державного бюджету. Національний банк не скористався можливістю викупу валюти для поповнення валютних резервів і в кризу 2020 р. Україна ввійшла з резервами, що на 20% відстають від нормативу за композитним критерієм МВФ.

3. Політика високих процентних ставок згубно позначилась на фінансовій стійкості суб’єктів господарювання та державних фінансів. На жаль, НБУ не приділяв уваги зростанню макрофінансових ризиків у цих секторах економіки. Критично знизився рівень кредитування реального сектору. В секторі державних фінансів суттєво зросла вартість державних запозичень.

Як Голова Ради НБУ бачу наступні ключові завдання для нового Голови центрального банку:

• Чітке виконання Основних засад грошово-кредитної політики на поточний рік та середньострокову перспективу, Стратегії монетарної політики, затверджених Радою НБУ; забезпечення конструктивної співпраці з МВФ та міжнародними фінансовими організаціями; співпраця з Урядом України;

• Збалансування цілей та вдосконалення інструментів політики центрального банку:

– Цілі цінової стабільності, фінансової стабільності та підтримки стійких темпів економічного зростання повинні мати виважену пріоритетність і не підміняти одна одну;

– Середньострокові цілі щодо інфляції повинні узгоджуватися із макроекономічними умовами України;

– Процентна політика повинна враховувати ліквідність та фінансовий стан суб’єктів економіки і не призводити до акумулювання макрофінансових ризиків;

– Ресурси банківської системи повинні спрямовуватися в економіку за продуктивними каналами (слід позбутися домінування ОВДП та депозитних сертифікатів в структурі активів банків);

– Активний інструментарій монетарної політики НБУ повинен включати всі методи і засоби визначені законодавством (включаючи операції з ОВДП);

– Політика валютних інтервенцій та управління золотовалютними резервами повинна здійснюватися з врахуванням рівня адекватності резервів.

• Відновити кредитний процес в економіці, підвищити ефективність кредитного каналу монетарної політики:

– Виважена процентна політика, яка враховує як інфляційні ризики, так і ризики критичного скорочення сукупного попиту та дестабілізації фінансового стану суб’єктів економіки;

– Моніторинг рівня жорсткості монетарних умов для бізнесу (як за каналом процентної ставки так і за каналом обмінного курсу);

– Розвиток інструментів інвестиційного рефінансування банків Національним банком;

– Перегляд та спрощення підходів до оцінки банками ризиків за кредитними операціями;

– Усунення диспропорцій у структурі активних операцій банків, викликаних надмірною привабливістю безризикових цінних паперів ;

– Активне застосування антикризових інструментів монетарної політики, апробованих світовою практикою у період корона-кризи.

• Посилити відповідальність, підзвітність та ефективність роботи Правління НБУ:

– Посилення стратегічних засад у діяльності Правління НБУ та його відповідальності за досягнення стратегічних цілей;

– Ефективна та конструктивна взаємодія Правління з Радою НБУ в межах визначених законодавством повноважень;

– Конструктивна співпраця з Урядом України в межах конституційно та законодавчо визначених повноважень НБУ;

– Законодавче посилення відповідальності Правління НБУ за результати своєї діяльності перед Радою НБУ та Верховною Радою України;

– Зміна статусу та розширення повноважень Ради з фінансової стабільності як ІІІ рівня монетарної влади в Україні.

Зупинюсь детальніше на тих проблемах і дисбалансах, які породила невиважена політика центрального банку, оскільки саме вони будуть формувати ті першочергові завдання, які потрібно буде розв’язувати в найближчій перспективі.

НБУ зняв обмеження на купівлю валюти

Політика Правління НБУ гальмувала соціально-економічний розвиток

Останні 5 років реальний ВВП України зростає повільними темпами, за підсумками 2019 року маємо лише 94% від рівня 2013 року, економічне зростання у географічних сусідів України (Польщі, Угорщині, Туреччині, Грузії) відбувається з темпом в середньому на 1 відс. п. вище, ніж в Україні.

Рівень життя українців нині становить лише 38% від середнього рівня життя в країнах Східної Європи. Розрив рівня життя з нашими сусідами продовжує поглиблюватись.

З початку 2018 р. НБУ започаткував цикл жорсткої монетарної політики, який триває і досі:

  • реальна облікова ставка досягала значень 10% і вище;
  • реальний ефективний обмінний курс за 2 роки зміцнився на 24%.

Жорсткі монетарні умови та жорстка фіскальна політика доповнили структурні шоки пропозиції, пов’язані із втратою ринків збуту та тарифними реформами в енергетичній сфері.

В результаті – сукупний попит економіки було пригнічено, виникла стагнація економіки. Власне стагнація економіки у поєднанні із штучним здешевленням імпорту і стали основними причинами досягнення цільової інфляції.

Економічні втрати України від жорсткої монетарної політики можна оцінити розміром 2,5-3% реального ВВП (оцінка на основі методичного підходу, запропонованого економістами МВФ).

Здорожчання кредитних ресурсів для економіки

Упродовж останніх років виробничий сектор України працював в умовах постійного дефіциту обігових коштів – кредитні ресурси були малодоступні, фондовий ринок фактично відсутній, іноземні інвестиції були мізерними і спрямовувались.

Як наслідок, падіння обсягів виробництва, примітивізація економічної діяльності, безробіття, трудова міграція (скорочення економічного потенціалу країни).

Додатково: Скорочення промислового виробництва супроводжувалось посиленням технологічної деградації промисловості та концентрацією капіталу у добувних її галузях, що в підсумку знижує додану вартість економіки. Частка машинобудування у обсягах промислового виробництва: 2007 р. – 18,6%, 2010 р. – 14,1%, в 2016 р. – 9,0%, 2019 р. – 7,7%.

Здорожчання кредитних ресурсів при зниженні обсягу кредитів, наданих у реальну економіку, набуло стійкої тенденції: їх частка у ВВП в І кварталі 2020 р. скоротилася до 25% (за працюючими кредитами – до 11% ВВП), а в структурі джерел капітальних інвестицій – до 7% (в рекордні роки відповідні цифри сягали 80% та 15% відповідно).

Навіть в травні 2020 р. з урахуванням зниження цін у промисловості, реальна вартість кредитів для промислових підприємств перевищує 20% річних.

Мізерний рівень кредитування економіки характеризується ще й вкрай неефективною його структурою. Домінуючу частку в отриманих реальним сектором кредитах займає торгівля – майже 40%. Наприклад, в Чехії частка кредитів наданих торгівлі займає лише 17% загального обсягу кредитів підприємствам реального сектора економіки.

Відсутність стійких джерел для інвестування призвела до подальшої стагнації інвестиційної діяльності в економіці. Останніми роками частка валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у ВВП становить 15-18% ВВП, що характерно для найбільш відсталих країн світу. В рекордні 2004-2008 рр. частка ВНОК трималась на рівні 22-27% ВВП. В Китаї частка ВНОК стабільно спостерігається на рівні понад 40%, Індії – понад 30%, Грузії (після 2012 р.) – понад 25% ВВП.

Політика Правління НБУ в 2020 р. залишалася жорсткою

Станом на червень 2020 р. за ступенем жорсткості монетарних умов – ставкою процента та міцністю національної валюти – Україна залишається регіональним лідером Східної Європи. В країнах Східної Європи – не членах ЄС – середня реальна ставка (ex-post) становить 1,3% річних, а в Україні – 4,2%. При тому що інфляція України знаходиться нижче визначеного цільового діапазону ще починаючи з січня 2020 року.

Незважаючи на те, що з жовтня 2019 р. інфляція вже досягла значень цільового діапазону, а надалі впала нижче цих значень, незважаючи на надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я та економіки, НБУ зберігав жорсткі параметри монетарної політики та консервативно жорсткі вимоги до оцінки кредитних ризиків. Така політика не дозволяє нівелювати негативні ефекти корона-кризи, мультиплікує наявні шоки та гальмує соціально-економічний розвиток.

Тому вжиті Національним банком на початку року антикризові заходи не дали бажаного ефекту, не створили достатніх стимулів для активізації банківського кредитування економіки і не мали суттєвого впливу на цінову конкурентоспроможність українських виробників.

За підсумками травня 2020 р. обсяг кредитування економіки в річному вимірі скоротився на 3,8%, а рівень кредитування (як я вже зазначав) становить лише близько 11% ВВП (без непрацюючих кредитів).

Криза корона-вірусу для багатьох країн світу відкрила нові можливості. В країнах ЄС, зважаючи на рекордно низькі процентні ставки, активно зростає кредитування підприємств, підвищується рівень монетизації економіки. За даними ЄЦБ обсяг кредитів наданих суб’єктам єврозони в квітні 2020 р. в річному обчисленні зріс на 4,9%, в т. ч. кредитів корпораціям – на 6,6%, кредитів домашнім господарствам – на 3%. Тому відсутність кредитної активності в національній економіці закріплюватиме за Україною статус найбіднішої країни Європи та поглиблюватиме її розрив із розвиненими країнами світу.

Об’єктивною вимогою часу для України є пом’якшення монетарної політики та стимулювання банків до спрямування їх ресурсів на розширення кредитування та активний пошук перспективних інвестиційних проектів. Однак, вирішення цих завдань неможливе без вдосконалення законодавчих засад діяльності НБУ та кардинальних змін у дизайні монетарної політики.

МВФ отметила важность обеспечения независимости НБУ преемником ...

Валютна політика Правління не відповідала фундаментальним тенденціям. Рівень валютних резервів знаходиться нижче нормативу МВФ

В 2019 р. НБУ, ігноруючи ризики значного непокритого паритету зовнішніх та внутрішніх процентних ставок, зберігав високу облікову ставку, що створило умови для масштабного припливу спекулятивного капіталу, ревальваційного тиску на гривню та забезпечило дохідність валютних інвесторів на рівні 30% річних і вище (в окремих періодах).

За 2019 рік укріплення номінального курсу становило 14%, а РЕОК – на 20% (згідно процедур ЄК зміна РЕОК на 11% за 3 роки – є ознакою макро-нестабільності, а згідно оцінок головного економіста Світового банку К.Рейнхард девальвація номінального обмінного курсу більше ніж на 15% означає валютну кризу).

Свою пасивну політику на валютному ринку Правління НБУ пояснювало наявністю в економіці країни «фундаментальних» факторів укріплення гривні. Однак, очевидно, що ні зміна продуктивності праці, ні конкурентоспроможності економіки не були чинниками притоку валюти в країну. Основний чинник – це висока відсоткова ставка для портфельних інвесторів у боргові цінні папери Уряду.

НБУ проігнорував і можливості поповнення валютних резервів та доведення їх розміру до нормативного рівня. Станом на кінець квітня 2020 р. розмір валютних резервів становить близько 80% від композитного нормативу МВФ, що посилює вразливість економіки України до зовнішніх шоків.

В результаті неадекватної економічними умовам валютної політики НБУ суб’єкти економіки понесли збитки: державний бюджет недоотримав доходів та запозичував за ставками, що значно перевищують темпи зростання податків, експортери – понесли втрати внаслідок зниження гривневої виручки, реальний сектор – недоотримав кредитних ресурсів, а країна – недоотримала надходжень у валютні резерви.

Діяльність Правління НБУ сприяла максимізації доходів фінансових посередників та призвела до формування стійких хибних стимулів діяльності банківської системи

Висока процентна ставка та міцний курс гривні сприяли спекулятивному притоку інвестицій в високодохідні гривневі ОВДП. Ставка дохідності ОВДП для валютних інвесторів побила світові рекорди серед країн з аналогічним рівнем ризику (нашим конкурентом є лише Єгипет).

Зважаючи на те, що висока облікова ставка не відповідала рівню інфляційних ризиків, а укріплення обмінного курсу – не відповідало фундаментальним економічним тенденціям, то політика НБУ з приборкання інфляції будь-яким способом фактично ПЕРЕШКОДЖАЛА створенню умов для залучення стратегічних інвесторів. І це в той період, коли економіка України критично потребувала інвестицій в оновлення виробничих потужностей.

Пріоритети банківського сектора природньо відмежувалися від ненадійного та складного кредитування реальної економіки та зосередились на вкладенні коштів у низькоризикові і високодохідні боргові зобов’язання держави, або ж просто в депозитні сертифікати НБУ.

На кінець 2019 року величина коштів, вкладених банками в ОВДП Мінфіну та депозитні сертифікати НБУ склала 23% ВВП. Це вдвічі вище від рівня працюючих кредитів в економіці – 12% ВВП.

Діяльність Правління НБУ негативно впливала на стабільність державних фінансів

Останні 5 років державний бюджет зводився з первинним профіцитом. Тобто українська економіка, функціонуючи в умовах воєнного конфлікту, з боку фіскальної політики отримала тривалий рестрикційний ефект – 5 років поспіль з економіки державою забиралося більше коштів, ніж поверталося в неї через надання суспільних послуг.

Однак, особливо визначальним є той факт, що отриманий первинний профіцит ЦІЛКОМ І ПОВНІСТЮ (навіть з надлишком) направлявся на обслуговування державного боргу України (внутрішнім та зовнішнім кредиторам) – оскільки процентні витрати за боргом перевищували величину бюджетного дефіциту.

Подорожчання державного боргу, головним чином, було обумовлено жорсткою грошово-кредитною політикою НБУ.

За останні 5 років кумулятивна сума вилучень з економіки на користь кредиторів бюджету вимірюється рівнем майже 9% ВВП (!!!). Це, в свою чергу, вдарило по економічному потенціалу країни, що призвело до звуження податкової бази державних фінансів і погіршило їх стан.

Зараз, дорогий державний борг, призвів до ще одного вкрай небезпечного наслідку. В попередніх роки Мінфін розміщував середньострокові та довгострокові ОВДП під ставки 15-20% річних. В нинішніх кризових умовах значна частина інвесторів, що вклали кошти в зазначені цінні папери, бажає їх позбутися на вторинному ринку. Цим самим штучно створюється проблема для рефінансування державного боргу і нових розміщень ОВДП.

Ситуацію високої волатильності і можливого блокування ринку ОВДП міг би розв’язати НБУ виступивши учасником операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку, що не суперечить законодавству.

Однак, дане питання «потонуло» в численних дискусіях щодо трактування поняття «незалежний Національний банк». В той же час в таких країнах як Польща, Румунія, Сербія, Грузія з початку нинішнього року центральні банки у відповідь на виклики корона-кризи помітно активізували операції з державними цінними паперами без зайвих дискусій.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Сергій Кривонос

В кінці червня Транспортне командування США підготувало до відправки в Україну черговий вантаж військової допомоги. Мова, зокрема йде, про рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

Володіння підготовленого населення зброєю – гарантія існування держави

До цього Конгрес США затвердив надання нового пакету військо-технічної допомоги за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні». Мова йде про $ 250 млн, які будуть використані впродовж цього фіскального року. Згідно із повідомленням Пентагона, пакет передбачає надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ. Значна частина допомоги буде спрямована і на посилення українських ВМС. Допомога також міститиме мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів.

Проте наскільки Збройні сили України та її обороноздатність залежить від допомоги Сполучених Штатів та які кроки наразі робить Україна для того, аби забезпечити надійний захист суверенітету, “Голос Америки” говорив із заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Кривоносом.

В середині червня Конгрес США погодив виділення Україні $ 250 млн військової допомоги. Наскільки ця допомога є критичною для обороноздатності країни?

Через санкції, які має Україна як учасниця конфлікту, ми обмежені у закупівлі деяких зразків техніки та озброєння. Певні речі ми просто технологічно не можемо зробити, тому ті зразки озброєння та техніки, які ми отримуємо від американського уряду, дуже важливі.Зараз наш фокус на посиленні морської компоненти. Нам потрібні засоби радіоелектронної та акустичної розвідки на морі

Сама система запрацювала не одразу. На початках, люди, які відповідали за цей процес, просили будь-що, не вивчивши ретельно проблему. Але з часом вдалося налагодити роботу, і ми почали просити ті речи, які ми або не можемо купити, або виробити. Запити на отримання допомоги спочатку безпосередньо опрацьовуються в Міноборони, потім подаються через американське посольство та радників в Вашингтон. Там вони вивчаються. Не все, що ми просимо, ми отримуємо. Процес розтягується і в часі.

Зараз наш фокус на посиленні морської компоненти. Нам потрібні засоби радіоелектронної та акустичної розвідки на морі. Цей морський напрямок потребує розвитку. І американці нам у цьому дуже допомагають.

Окрім того, нам досі потрібні, наприклад, прилади нічного бачення і радіостанції Harris. За них окрема подяка, бо вони допомагають нам протистояти російським радіо-електронним засобам, які ворог значно розвинув за останній час і тестує на сході. Для Росії ми – це полігон. Всі нові розробки вона апробує на нас.

Під час слухань у справі імпічменту президента США Дональда Трампа, республіканці неодноразово наголошували на тому, що Україна дуже корумпована країна, і призупинення надання військово-технічної допомоги Києву було пов`язано саме з цим. Наскільки ці звинувачення реальні, і чи є підґрунтя для корупції і в контексті допомоги США?

Американські колеги чітко та постійно контролюють ці питанняПро можливість корупції щодо американської безпекової допомоги

Контроль за використанням майна і техніки – дуже жорсткий. Чесно кажучи, я не впевнений, що тут можна знайти поле для корупції. Тому що наші американські колеги чітко та постійно контролюють ці питання. Я знаю, що були проблеми щодо використання допомоги, коли певні речі лежали на складах невикористані, але, щоб воно розпродавалося або продавалося в інші країни, не думаю. Наприклад, прилади нічного бачення хлопцям дуже потрібні. Продати їх просто неможливо.

Пане Сергію, ви на своїй посаді перебуваєте вже більше року і відповідаєте саме за посилення обороноздатності. Лунає багато оцінок щодо того, що наразі цей напрямок не є пріоритетним для влади. Враховуючи це, що вам все ж таки вдалося зробити?

В травні минулого року, ще за попереднього керівництва державою, нам вдалося підготувати та прийняти рішення щодо впровадження програми «П’ять кроків». Я почав роботу над нею ще у 2017-18 роках, коли був заступником Сил спеціальних операцій.

Ця програма включає п’ять кроків, які ідуть паралельно та доповнюють один одного. Перше – організація руху опору в разі відкритої агресії. Друге – створення потужної та життєздатної системи територіальної оборони всередині країни. Третє – військово-патріотичне виховання молоді. Четверте – організація інформаційного супротиву. І п`яте – довійськова підготовка населення.Я не сумніваюся у хоробрості українських вояків, але в контексті техніки та озброєння, наш потенціал значно меншій

Чому виконання цієї програми так потрібно країні? Як військовий я розумію, що у разі відкритої агресії з боку Росії, у нас буде невелика кількість часу, щоб утримати територію. Я не сумніваюся у хоробрості українських вояків, але в контексті техніки та озброєння, наш потенціал значно меншій. Так, українська армія може програти певні кампанії, але ніколи російська армія не зможе перемогти підготовлений український народ.

Що таке територіальна оборона? Це надійний тил у будь-якій точці країни. Військові мають воювати на фронті, а тероборона – всередині країни. Тероборона працює за принципом: я захищаю себе, свій дім, вулицю, місто, область. Тобто люди відповідальні за захист місцевості, яку вони знають.

Громадяни, які будуть брати участь в теробороні, підписуватимуть контракти. Після проходження курсу підготовки вони матимуть право на володіння нарізною зброєю. Я розумію, що для багатьох це питання викликає занепокоєння або паніку, але досвід інших держав показує: володіння підготовленого населення зброєю – гарантія існування держави.За майже 30 років на рівні держави не вирішено питання національної ідеї та цінностей: що ми за нація, чого хочемо досягнути?

Чому також важливо військово-патріотичне виховання молоді? Бо за майже 30 років на рівні держави не вирішено питання національної ідеї та цінностей: що ми за нація, чого хочемо досягнути? В результаті, частина молоді виросла безідейними споживачами.

Працювати з дорослим населенням практично неможливо, у нього вже сформована точка зору та цінності. А от працюючи з молоддю, ми вирощуємо нове покоління з новими цінностями та підходами до життя. Таким шляхом рахується багато успішних країн. Ми вивчали їхній досвід та взяли найкращі практики.

По кожному з цих кроків ми напрацьовали концепції, які були представлені на профільних комітетах Верховної Ради. Зараз іде активна робота з законопроектом про територіальну оборону. Ми практично вийшли на фінішну пряму. Під час роботи ми відчули чималий спротив від «п`ятої» про-російської медійної колони, яка намагалася облити нас брудом. Для нас наразі важливо, щоб законопроект був прийнятий до вересня, щоб в бюджеті на 2021 рік були закладені кошти для першого етапу створення системи.

Яку чисельність тероборони ви закладаєте в законопроекті?

Наразі мова йде про одну бригаду на область, плюс місто Київ. Тобто на першому етапі – 80 тис. З часом, за три-чотири роки, ця цифра має збільшитися до 160 тис., а потім і до 250 тис. ​

Структура буде будуватися поетапно. Нам потрібен час, щоб людей навчити, об’єднати та сформувати один дієвий організм. Наразі мова йде про одну бригаду на область, плюс місто Київ. Тобто на першому етапі – 80 тис. З часом, за три-чотири роки, ця цифра має збільшитися до 160 тис., а потім і до 250 тис. Чому? Тому що у нас величезна кількість об’єктів всередині країни, які потребують контролю та захисту, а чисельність Нацгвардії – 54 тис, Нацполіції – 115 тис. Ми розглядаємо тероборону не просто як військову компоненту. Мова йде і про її залучення у боротьбі з природними та техногенними надзвичайними ситуаціями.

Наші колеги – Збройні сили Польщі, які зараз також активно розбудовують цю систему і вже фактично вклали в неї мільярд доларів, розраховують, що до 2022 року кількість контрактників складе 54 тис. з подальшим збільшенням. До речі, вони вже апробували систему у боротьбі з коронавірусом.

Скільки коштів має бути закладено в бюджет, щоб розпочався перший етап створення тероборони? І скільки отримуватимуть люди, які підпишуть контракти?

Ми передбачаємо широку мотиваційну систему, але не грошову. Звичайно, коли люди будуть призиватися на збори, вони отримуватимуть грошове утримання. Але це все.

Що стосується коштів у бюджеті, цю цифру я зможу назвати тільки за два тижні, коли закінчиться планування. До цього не хочу нікого вводити в обману.

Прийняття закону – це лише перший крок, адже справжня реалізація проекту починається після прийняття відповідних підзаконних актів Кабміну. І тут затягування може бути навіть більшим, ніж у Верховній Раді.

Так, звичайно, ми усвідомлюємо ці ризики. Але наразі є хороші новини з Кабміну. 12 червня уряд прийняв постанову, де одним з основних пунктів значиться прискорене та активне створення тероборони.

Чи є підтримка Президента?

Глава держави неодноразово підкреслював, що її необхідно створювати. Тому підтримка задекларована. Я сподіваюся, що вона буде і далі.Неправильно розцінювати мене в контексті, чия я людина. Я служив при усіх президентах

Як вам взагалі працюється з командою Президента Зеленського, адже в РНБО вас запросив Президент Порошенко?

Я вже 32 роки служу своїй країні, захищаю власний народ, і для мене найголовніше, щоб в моїй країні був порядок. Тому неправильно розцінювати мене в контексті, чия я людина. Я служив при усіх президентах. Військові – люди поза політикою, головне для них – це професіоналізм.

Після корупційного скандалу з Олегом Гладковським ви очолили комісію з військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Державний концерн «Укроборонпром» завжди був закритою та корупційною структурою. Президент Зеленський привів туди команду реформаторів. Як ви оцінюєте її роботу?

Це питання проблематичне. До вирішення ситуації не можна підходити виключно з точки зору продажу продукції. В оборонній промисловості головне – це розробки, виробництво і тільки потім продаж. Є структури в рамках концерну, де керівництво це розуміє. Наприклад, Конструкторське бюро Луч, яке займається розробками ракет Вільха та протикорабельного комплексу – Нептун. Керівництво зібрало чудову команду, поєднавши досвід старих кадрів і завзяття молодих. В результаті, ми менше ніж за чотири роки з мінімальним капіталовкладенням розробили протикорабельну ракету.

Але проблема полягає в тому, що зараз питання обороно-промислового комплексу зависло. Позиція, яку я бачу – це ступор. Немає розвитку. Ті люди, які прийшли, вони не знають, куди йти.

ukrainian.voanews.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В Украине заявляют о возможном вторжении России во время военных учений “Кавказ-2020”, которые начинаются в июле. 

Об этом говорит и министерство иностранных дел Украины, и депутаты Порошенко, и отставные генералы США, которых показывают по украинским телеканалам.

Разбирались, имеют ли под собой основания эти заявления или же это очередные страшилки от “партии войны”, которых было уже много за последние годы.

Что известно об учениях “Кавказ-2020”

О проведении “Кавказа” еще в декабре заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он наметил их на сентябрь. В них должны принять участие военные шести стран, входящих в ШОС и ОДКБ. 

Не отменили учения и после появления коронавируса. Уже в мае Минобороны подтвердило, что активная фаза игр начнется осенью, а подготовительная – уже в июле. Ведомство назвало их самыми масштабными военно-стратегическими учениями года. 

Конкретных масштабов не называется, но их можно себе представить. В главных военных учениях России прошлого года “Центр-2019” были задействованы около 128 тысяч солдат, более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов.

Летом “Кавказ” начнется с учений авиации – морской и обычной – и десанта. Также будут массово задействованы беспилотники – как разведывательные, так и ударные. 

Несмотря на то что июль заявлен как подготовительный месяц, там уже будет участвовать большое количество войск. “Мероприятия боевой учебы 2020 года с привлечением большого количества войск пройдут в июле – сентябре”, – заявил Шойгу.

Интересно, что в понедельник Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов. Военные эксперты из РФ связывают это с учениями “Кавказ-2020”. 

Важно понимать, что эти учения непосредственно связаны и с Украиной. Игры проводят на территории Южного военного округа РФ, куда входит теперь и Крым и, соответственно, Черноморский флот.

Южный военный округ России был значительно усилен с 2014 года – после начала конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. До 2016 года было создано четыре новых дивизии и девять бригад, двадцать два полка, в том числе две ракетные бригады “Искандеров”. 

Учения типа “Кавказ” уже проводились в 2016 году. В них участвовало 120 тысяч солдат. Тогда министр обороны Шойгу приезжал в Крым, где проводилась часть учений. 

“Кавказ” и реакция Украины

Отметим, что еще в 2016 году Киев заявлял, что учениями “Кавказ” Россия готовит вторжение в Украину.

“В Украине глубоко обеспокоены по поводу проведения на границе Украины военных учений “Кавказ-2016”. Под видом внезапной проверки боевой готовности ВС РФ 25-31 августа с.г., которая фактически стала начальным этапом “Кавказ-2016″, Россия сосредоточила на юго-западном направлении группировки войск численностью около 100 тыс. (в т.ч. около 41 тыс. вблизи границ Украины), более 2,5 тыс. единиц боевой техники, 60 кораблей, 400 самолетов и вертолетов. Более 11 тысяч военнослужащих были переброшены в Южный военный округ из других округов России”, – заявляли тогда в МИД Украины.

В этом году риторику повторили и даже усилили – заявив, что нужно быть “ментально” готовыми к военному вторжению. 

“Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей”, – заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

“Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск однозначно растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций”, – добавил Бондар.

Заместитель министра указал, что причинами вторжения могут быть как “внутренняя нестабильность в России” в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством его результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.

“Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение – вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками”, – заявил заместитель министра.

В свою очередь разведка Минобороны Украины заявила, что главная цель учений – “давление и запугивание Украины”. То есть о вторжении украинские военные как раз не говорят. 

“Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о неотвратимости выполнения российских требований в отношении оккупированных территорий и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы”, – заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Ждать ли атаки России?

Предупреждения о том, что Россия вот-вот готовится напасть на Украину, звучат регулярно с 2014 года. 

Правда, где-то к году 2017 накал начал спадать. И продолжали пугать скорым нападением только отдельные личности вроде секретаря СНБО Александра Турчинова. Чьи заявления мало кто уже воспринимал всерьез. Остальные же просто высказывали обеспокоенность скоплением войск во время очередных учений. 

И вот теперь МИД снова заговорил о том, что Россия имеет планы по вторжению в Украину. Хотя, если судить по предыдущим учениям “Кавказ-2016”, никто ни на кого не напал. 

То есть целью, видимо, было нарастить конфронтационную риторику. Что не удивительно, с учетом того, что в МИДе на 90% работают еще старые порошенковские кадры. 

Кстати, именно партия Порошенко подхватила заявление Боднара и заявила, что, мол, только МИД стоит на страже интересов Украины, остальные же ведомства замалчивают угрозу от “Кавказа-2020”. А депутат Ахтем Чийгоз предположил, что РФ может воспользоваться поводом учений и захватить юг Украины. 

Впрочем, скандализируют российские учения не только “порохоботы”. Недавно созданный по инициативе Зеленского государственный телеканал “Дом”, который вещает на неподконтрольные Украине территории, выпустил интервью с бывшим командующим силами США в Европе Беном Ходжесом. 

Он заявил, что этой осенью Россия, под прикрытием масштабных военных учений “Кавказ-2020”, может предпринять попытку захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра на территорию Крыма. Новое вторжение Кремль может оправдать гуманитарной катастрофой на полуострове. 

“Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым”, – сказал отставной генерал-лейтенант армии США.

Отметим, что о “походе за водой” в унисон с Ходжесом говорил и украинский МИД. Но насколько реален такой сценарий?

Учитывая, что такие предупреждения звучат при каждых учениях РФ, в вероятность атаки под видом военных игр верится с трудом. Тем более что Россия пытается снять международные санкции, а не усилить их. А вопрос воды возник не вчера и уже более пяти лет как-то решается российским руководством. Непонятно, почему нападать из-за этого нужно именно сейчас. 

В то же время усиление разговоров о том, что Москва может напасть на Киев из-за воды, может иметь свою прикладную цель.

Например, сделать невозможными поставки воды на полуостров, о чем, пусть и с оглядкой на “партию войны”, но задумываются в Зе-команде.

Вероятно, делается расчет на то, что после массовых заявлений о военной угрозе России и шантаже “Вода в обмен на мир”, у Зеленского будут вынуждены полностью отказаться от идеи возобновить поставки на полуостров.

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Новини щодо фінансування партії

Моє джерело в Службі зовнішньої розвідки України повідомляє, що фінансування цієї партії здійснюється спецслужбами РФ, більшу частину бюджету поглинає сам, частина заводиться на рахунки партії через фейкових донорів для забезпечення діяльності – я розповідав про це у тематичному відеоблозі: youtube.com/watch?v=9382GQv1JMo

Обсяги фінансування – $1 млн на місяць. Канали передачі коштів забезпечує Віктор Зубрицький, довірена особа екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишній продюсер телеканалу “112”, який уже брав участь в операціях російських спецслужб проти України, зокрема у “плівках Онищенка”, під час Майдану та ін.

Також Зубрицький відповідає за силові акції та провокації в партії. “Багатотисячний”мітинг під ОП, бійки, напади на опонентів – все це він.

Зв’язок Зубрицького та партії – черговий доказ того, що це російський проект, спрямований на дестабілізацію держави, штучне створення заворушень та проведення максимальної кількості проросійських сил до парламенту.

Джерело


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Сергій Кривонос

Не вірте казкам про доброго північного сусіда!!

Ми маємо бути морально, економічно та військово завжди готові до будь якого розгортання подій. Мають зникнути хибні сумніви, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної та вільної України.

РФ постійно нарощує військовий контингент біля наших кордонів на сході, йде посилення групировки військ у тимчасово окупованому Криму. Масштабні військові навчання Росії «Кавказ-2020», можуть посилити військову загрозу для України. 29 червня 2020 року з’явився Указ президента РФ: о призові громадян, які перебувають у запасі для проведення зборів. Акцентую увагу – не тільки з запасу російської арміі, а ще крім того – всіх силовіків. Цей указ, один з способів проведення прихованої мобілізаціі.

РФ весь час брязкає зброєю біля наших кордонів, наганяє силу в окупованому нєю нашому Криму та Севастополі, регулярно проводить купу навчань але збори вперше. Все це, може бути для показу сили власному народу. Може і так, а може і ні….

Вважаю, має зібратися як найшвидше засідання Ради національної безпеки і оборони, на яком мають бути заслухані наші силовики – щодо можливих варіантів розгортання подій.

Ми не маємо права не дооцінювати ворога – але і не треба його боятись.

Ми спроможні протистояти будь якій агресії – потрібно чіткі сплановані спільні дії керівництва країни, громадян, сил оборони та безпеки, сектору ОПК та економіки. Керівництво країни з холодним розумом має оцінити ситуацію, зрозуміти ступінь загроз для держави, вибудувати послідовні рішення та подальші дії. Наші дипломати мають провести багато консультацій та перемовин, з нашими стратегічними партнерами. Інформаційна кібер складова гібридної війни має бути зараз тільки за Україною та накористь Україні.

Розбудова ефективно працюючої, миттєво розгортаємої, масової Системи територіальної оборони Ураіни, це ще один щабель у нашу обороноздатність та безпеку.

Гібридна війна триває, але по зубах РФ на сході ми з Вами надавали.

Зберігаємо спокій, перевіряємо спорядження, тримаємо зброю напоготові, тренуємося та готуємося.

Хочеш миру, готуйся!!!!

Разом ми сила!!!

Пліч о пліч гуртуємось!

Разом до Перемоги!

Слава Україні!


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с противоправным вмешательством антикоррупционных органов в деятельность еврейской общины в Украины. Текст документа опубликован на странице Моше Реувена Асмана на странице в Facebook.

Президенту Украины Зеленскому В.А.

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Обращаюсь к Вам как Гаранту соблюдения конституционных прав и свобод граждан в связи с тем, что отдельные представители правоохранительных органов решили возродить в Украине практики КГБ и отрабатывают их на представителях еврейской общины.

Как Вам может быть известно из СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины противоправно прослушивало здание синагоги Бродского в г. Киеве, а также следило за моими прихожанами – членами еврейской общины.

К сожалению, несмотря на то, что ситуация имела значительный публичный резонанс, в том числе, в Израиле, Европе и США, мои официальные обращения в правоохранительные органы по этому поводу не повлекли за собой надлежащего ответа.

В то же время, от моих прихожан мне стало известно о дальнейших преследованиях и противоправном давлении на них со стороны НАБУ, который осуществляется под видом расследования уголовного производства, называемого в СМИ делом «Золотого Мандарина». Эту информацию я передал в надлежащие органы, но никакой реакции не получил.

Более того, руководитель НАБУ господин А. Сытник, вызванный на заседание Парламентского комитета, в частности, и по этому вопросу, на вопрос члена комитета относительно прослушивания синагоги и давления на прихожан ответил, что все это выдумки и инсинуации против него – т.е. обвинил меня во лжи. В этой связи я был вынужден опубликовать официальный документ, в котором четко указано, что прослушка проводилась именно по адресу синагоги. Таким образом, руководитель НАБУ сознательно ввел в заблуждение Парламент, попытавшись дискредитировать священнослужителя, слово которого является особенно важным для его прихожан.

Тут невозможно не вспомнить, что преследованием наших прихожан руководят те самые люди, ставшие известными весной 2018 года в связи с антисемитскими разговорами в кабинете руководителя САП. Эти высказывания, звучащие в наивысших кабинетах украинских правоохранителей, были растиражированы с разрешения руководителя НАБУ.

Эти факты в совокупности приводят к мысли о спланированной именно против представителей еврейской общины характер деятельности НАБУ и САП, и преследование именно по национальному и религиозному признаку.

В цивилизованном обществе подобные выходки должностных лиц немедленно привели бы к уголовной ответственности. Но в Украине этого не случилось.

Все участники незаконных действий остались на своих местах и продолжают безнаказанно нарушать закон.
Такое нагромождение абсурдных, по мнению большого числа уважаемых местных и международных экспертов, обвинений, имеющее место в этом деле, вместе с имеющимися у меня фактами откровенного запугивания подозреваемых и свидетелей с тем, чтобы заставить давать «нужные» показания, наталкивают на вывод, что, в данном случае, речь идет не об установлении истины, а о преследовании конкретных лиц с целью обслуживания чьих-то частных интересов.

По имеющимся у меня данным, представители антикоррупционных ведомств в официальных документах используют мое имя и мои слова поддержки в качестве обоснования своих требований о взятии под стражу членов еврейской общины. То есть моя поддержка является для НАБУ и САП основанием считать, что человек должен находиться в тюрьме.

Я считаю, что правоохранительные органы должны выполнять свою работу честно и беспристрастно, тем более, НАБУ – Национальное Антикоррупционное Бюро – должно быть особо честным органом и проводить все свои действия чисто и прозрачно, – ведь для этой цели оно и создавалось!

Именно, поэтому, я считаю, что происходящее в НАБУ, о чем я писал выше – не что иное, как реинкарнация практик тоталитарных режимов, которые за любую попытку защиты прав и свобод наказывали решительно и безжалостно. Неужели в демократической Украине под видом антикоррупционных органов появился аналог КГБ? Неужели Украина катится в пропасть правового нигилизма и террора?

Никоим образом не наказаны и продолжают работать должностные лица, которые организовывали слежку за синагогой. По моему мнению, этот факт является недопустимым нарушением закона.

Считаю, что ситуация вокруг преследования и притеснений членов еврейской общины приобрела такой масштаб, что подрывает не только внутренний правопорядок, а и дискредитирует Украину на международной арене.

В связи с этим, прошу Вас, господин Президент, взять эту ситуацию под свой контроль и помочь восстановить справедливость!

С уважением,

Главный раввин Украины и Киева

Моше Реувен Асман”, –  сказано в тексте документа.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Петр Оленич – один из главных распорядителей киевской земли. На этой должности он делает очень многое – удовлетворяет бизнес-интересы недобросовестных киевских застройщиков Микитася и Войцеховского, помогает выигрывать тендеры компании своей жены и обеспечивает землями вокруг Киева ближайших родственников.

Опыта у директора Департамента земельных ресурсов КГГА хватает – здесь и рейдерство земель в Сумской области, где он работал при Януковиче, и несколько скандальных застроек в центре Киева, разрешения на которые он подписывал, и незаконные оборудки Микитася. Но давайте знакомиться с этим непубличным чиновником шире, с самого начала его карьеры, чтобы понимать, что же ждет многострадальные киевские земли при таких горе-чиновниках.

Согласно своей официальной биографии, размещенной на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), Петр Оленич начал свою трудовую деятельность в 2004 году с должности ведущего, а затем и главного специалиста Управления информационных технологий Министерства юстиции Украины. Там же, при министре Елене Лукаш работала и его нынешняя жена Ирина Бисык. Но о ней стоит поговорить отдельно.

Из МинЮста в 2008 году Петр Оленич ушел в частный бизнес и возглавил департамент жилищной недвижимости компании “KDD Group N.V.” (KyivDonbasDevelopmentGroup, Нидерланды).

Эту компанию вскоре купил екс-нардеп от Партии Регионов Андрей Веревский. Стоит отметить, что с Партией Регионов у Оленича был более чем тесный контакт – он был помощником двух нардепов от этой партии: Ирины Бережной и Алексея Журавко.

На данном этапе карьеры Оленича стоит отметить тот факт, что именно структуры Веревского годами позже с «молчаливого согласия Петра Оленича» получили под застройку участок в центре Киева на Метрологической, 7, который является стратегически важным для полноценного водоснабжения Киева.

В ходе ряда махинаций, о которых неоднократно писали журналисты, уникальная гидрогеологическая станция “Феофания” превратилась в обычную строительную площадку общей стоимостью около 18 миллионов гривен. Эта история длится уже много лет, но именно при Олениче его бывший работодатель смог получить ряд необходимых согласований.

Прямой вины Оленича здесь не доказано, но без его резолюции такую откровенную аферу сложно было бы представить.

Проработав около четырех лет в частном секторе, Оленича снова вернули на госслужбу, но на этот раз он стал начальником Главного управления Государственного земельного агентства Украины в Сумской области.

И по странному стечению обстоятельств там тоже «пропала» земля.

Скандалы с рейдерством земли в Сумах

Как отмечали в Сумском горсовете, Петр Оленич, будучи чиновником, имел крепкие связи с Партией регионов, а также с экс-губернатором Сумской области Владимиром Шульгой. Имя Оленича сумчане помнят преимущественно в связи с дерибаном 110 гектаров земель вокруг города Сумы, в котором обвиняют Владимира Шульгу.

В 2014 году непосредственно перед увольнением Петра Оленича из Сумского управления Главного управления Государственного земельного агентства Украины возник публичный скандал, который, очевидно и стал причиной увольнения Оленича.

Тогда Оленича обвинили в том, что он способствовал коррупционной схеме экс-губернатора Шульги Владимира Петровича. Речь шла о незаконном изменении целевого назначения земли и изменении формы собственности участка размером 110 га.

Обвинения от коллег

Несмотря на очевидное неоднократное нарушение закона со стороны Оленича, никакой ответственности он не понес. И никаких последствий, кроме увольнения из Сумской ОГА, для Петра Сергеевича не наступило. Более того, сразу после Майдана, когда вся страна ожидала новых лиц у власти и новых принципов работы, Оленич не только смог вернуться в госструктуры, но и по факту получил повышение – его перевели в Киев.

Уже в начале 2015 года Петр Сергеевич стал и.о. начальника Главного управления Госземагентства Украины в Киевской области. С тех пор Оленич только менял формальные должности, но из КГГА не уходил. За это время все, кто был вынужден с ним работать, неоднократно заявляли о коррупции и махинациях в отделах и департаментах Оленича.

Были даже те, кто открыто объявлял чиновнику войну. Так член градостроительно-земельной комиссии Киевсовета Владимир Назаренко (фракция ВО «Свобода») уверен, что Оленич на высокой должности занимается исключительно «дерибаном» киевской земли во благо «русского мира».

4 ноября 2019г он обратился на своей странице в Facebook к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с требованием срочно освободить от должности директора Департамента земельных ресурсов КГГА Петра Оленича.

«Как выяснилось, скрытая 5 колонна, агенты Кремля, агенты Путина до сих пор работают на лакомых предприятиях, в лакомых департаментах и ​​дерибанят киевскую землю. И за эти миллионы взяток, миллионы коррупционных средств они нанимают титушек, нанимают спортсменов и пророссийских молодых людей. Именно Оленич Петр Сергеевич пробился на высокие должности благодаря своей работе на благо российской мира, на благо сепаратистов. Он как помощник Бережной, как помощник Живаго, откровенных украинофобов дальше продолжает работать и прячется. Он упорно не хочет использовать украинские названия проспекта Шухевича и проспекта Бендеры. Он до сих пор служит украинофобам и сепаратистам на своей должности. Прямая следственная связь между теми сепаратистами, которые нападали на киевлян недавно в Апелляционном суде, когда мы отстаиваем украинские названия, его биография началась с работы на русский 5-ю колонну здесь в Украине «, — сообщил в своем видеообращении депутат Назаренко.

Также коллеги Оленича из КГГА сообщали, что 16.01.2019 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции рекомендовала коллегам из градостроительно-земельной комиссии снять с рассмотрения проект решения о передаче в аренду АО «Ощадбанк» (на 100% российский капитал, компания находится в списке санкций) земельный участок под ТРЦ «Магеллан». Тогда депутатов информировали о том, что здание ТРЦ «Магеллан» было захвачено с помощью наемников 1 июня 2018. При этом, Департамент земельных ресурсов КГГА оперативно инициировал передачу земли российской компании только на основании налогового долга украинской компании в размере 3,5 тыс. гривен и, проигнорировав то, что на данном участке находятся объекты недвижимости, принадлежащие другим субъектам хозяйствования.

Дерибаны в Киеве

Как мы говорили выше, махинаций с Киевской землей на счету Оленича уже десятки, а самые скандальные из них не раз освещались в прессе.

Так, ОВ «МК 8» застройщика Андрея Вавриша получило разрешение на строительство 24-этажных высоток на оползнеопасном склоне в центре Киева, хотя Генеральный план столицы позволяет там строительство только втрое ниже домов.

Об этом говорится в материале Марии Землянский для программы «Наши деньги с Денисом БИГУС».

В 2007 году Киевсовет отдал в аренду ООО «Инновационная строительная компания» земельный участок по адресу ул. Ольшанская 2-6. На этом участке фирме позволили построить жилой комплекс «Печерский бастион». Это — склон на Печерске, который после начала строительства начал сползать на жилые дома.

В 2013 года суд по иску прокуратуры признал договор аренды недействительным, но позже фирма выиграла суд и возобновила аренду после окончания ее срока.

В сентябре 2019 разрешение на строительство на этом участке получило «МК 8», у которой земля была в субаренде.

После того как землю удалось взять в субаренду, получилось разработать и утвердить проект застройки в ГАСК. Запланировано строительство высоток в 24 этажа с офисами и торговыми центрами на оползнеопасном склоне. Начать планируют с дома на две секции.

По словам эксперта Георгия Могильного, в поданных в ГАСК документах отсутствует основной проект работ: информация о том, каким образом будут укреплять под домом холм, перепады высоты по которому достигают 30 метров. Представленные документы и их утверждение сделанные за несколько дней.

Среди основных нарушений:

  • отсутствие проекта застройки;
  • несоответствие генеральному плану, ведь на этом участке можно возводить дома не выше 8 этажей;
  • самозахват дополнительной территории для организации строительства, ведь реально в аренде — 2,3 га, а в представленных документах речь идет о 23 га.

Нынешний руководитель «МК 8» Сергей Софиев — менеджер Андрея Вавриша. Последний сам это подтвердил. Основателем фирмы является АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд» Атлон «, которым руководит человек с орбиты Вавриша — Андрей Евсей.

В данном случае, учитывая, что процедура голосования по этому участку заняла полторы минуты, Оленич нарушил закон о «Передаче земельных ресурсов» в части непротиводействия коррупционным действиям и превысил служебные полномочия.

Также источники сообщают, что Оленич отработал «и нашим, и вашим», продолжая лоббирование интересов различных одиозных застройщиков Киева.

Вторая история касается ЖК Волоха и Микитася. Им комиссия Киевсовета по предложению Оленича возобновила аренду участка, которую передавали без права капитальной застройки.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования проголосовала за возобновление ОАО «Строительный мир» аренды участка по ул. Зверинецкой, 72. За соответствующее решение на заседании 19 ноября проголосовали 13 депутатов, включая председателя комиссии Александра Мищенко.

«Строительный мир» подал заявление на возобновление аренды еще в августе этого года. Однако, Департамент земельных ресурсов, пропустив сроки на вынесение этого вопроса на рассмотрение сессии Киевсовета, только в ноябре передал его земкомиссии, которая сразу же его рассмотрела.

Таким образом, восстановление произошло без решения Киевсовета. Департамент земельных ресурсов нарушил установленный порядок рассмотрения и подал проект обновления аренды ровно через месяц после окончания срока аренды, чтобы обновление произошло именно из-за земельной комиссии. Теперь Департаменту земельных ресурсов остается подготовить дополнительное соглашение о возобновлении договора аренды со «Строительным миром».

Аренда участка площадью 0,13 га по ул. Зверинецкой, 72 возобновляется на 10 лет для строительства и эксплуатации многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом.

Как указано в пояснительной записке к проекту заключения комиссии, согласно акту обследования участка от 4 октября на ней ведется строительство ЖК «Эдельвейс».

Напомним, ЖК «Эдельвейс» строится на пяти участках (общая площадь — 0,95 га), две из которых получил в аренду «Строительный мир» в конце 1990-х гг: 0,20 га — на 49 лет и 0,13 га — на 10 лет без права капитальной застройки.

ДБР уже открыли уголовное производство на ректора НТТУ «КПИ» им.Сикорского по факту нецелесообразного использования земель. Речь в производстве идет именно о тех землях, которые с помощью Оленича вывели под застройку Микитася.

Вторым «примером» сотрудничества корумпированного чиновника Оленича со скандальным Микитасемможно назвать ЖК «Генезис» (переулок Индустриальный, 2), который строит компания «УКРБУД». Микитась в данном случае прикрывается инвестсоглашениями, в которых речь идет якобы о строительстве общежитий для студентов на этих землях. Но на самом деле — это разбазаривание земельных участков, которые резервировались для учебных корпусов.

На указанном участке 8000000000:69:081:0005 должен был быть учебный корпус КПИ, а УКРБУД с разрешения Оленича строит очередное коммерческое жилье. Однако это строительство является нарушением многочисленных градостроительных законов, решения комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования о приостановке строительных работ.

В данных ситуациях участие Оленича более очевидное. Без него подобные схемы провернуть было бы невозможно — Оленич инициатор подання проекта решения. А тот факт, что земкомиссия проголосовала мгновенно, говорит лишь о том, что все было согласовано заранее.

Именно благодаря таким действиям стали возможны пирамиды Микитася, из-за которых он уже седьмой месяц сидит дома с браслетом и подпиской о невыезде.

Отдельного материала требует пособничество Оленича проектам Войцеховского, разгребанием последствий которых вынужден сейчас заниматься даже сам президент Владимир Зеленский.

Бюджетные деньги

Навык осваивать бюджетные деньги Петр Оленич практиковал еще не будучи главой департамента, а только с позиции заместителя.

В марте 2017 он был приставлен к Назарову заместителем начальника департамента IТ КГГА.

Чуда, конечно же, не произошло, и, как гласят данные внутреннего аудита, молодая команда вместе с Оленичем тоже поучаствовала в разворовывании бюджетных денег.

Одна из программ, на которую были «выделены» деньги — проект открытого земельного кадастра, который позже Оленич будет пиарить уже на должности главы департамента земельных ресурсов.

Петр Оленич очень понятийно “зарекомендовал” себя на хлебных должностях в КГГА. За два года своей работы в различных департаментах он вывел через свое коммунальное предприятия более миллиарда гривен. Они были потрачены на ненужное городу программное обеспечение и разную мелочь. Кроме того, Оленич затеял небывалую инвентаризацию киевской земли, которую за бюджетные деньги проводит подведомственное ему коммунальное предприятие. Это при том, что КГГА имеет полную информацию об инвентаризации киевских земель с 1998 года в электронном виде. То есть никакая инвентаризация земли столице не нужна.

Несмотря на это директор Департамента земельных ресурсов КГГА умудрился протащить через Киевсовет документ,позволяющий ему в 2019 году освоить на теме землеустройства почти 1,4 млрд гривен из столичной казны. Удивительно, но соответствующую программу утвердили без отчета о выполнении аналогичной (на 2016-2020 годы) и взамен оной. При этом, суммы на финансирование задач, которые ранее за счет налогоплательщиков уже явно выполнялись, в новом документе выросли в десятки и сотни раз. Очень похоже, что бюджетное финансирование теперь предусматривается на никому ненужные мероприятия и на то, что уже давно сделано и есть в наличии. Последнее, кстати, подтверждается данными из открытых источников.

Отметим, Петр Оленич также уверял депутатов Киевсовета, что финансирование “старой программы” предусматривалось в размере 1,5 млрд гривен. А это, если верить официальным документам, — явная ложь.

Как утверждают опрошенные эксперты, в новом документе практически нет ничего нового. Но, в 2016 году предполагалось за пять лет добиться того же эффекта, потратив всего 184,9 млн гривен, из которых только 129,9 млн грн — из столичной казны.

Теперь же Программу использования и охраны земель Киева (на 2019-2021 годы) собираются финансировать в небывалых доселе объемах и исключительно за счет столичных налогоплательщиков.

Благодаря странной щедрости депутатского корпуса, Департамент земельных ресурсов КГГА (ответственный исполнитель программы) и КП “Киевский институт земельных отношений” (соисполнитель программы) теперь могут рассчитывать на освоение 1 млрд 471,301 млн бюджетных гривен, из которых 1 млрд 388,924 млн гривен — в 2019 году. В 2020 году на прописанные в документе мероприятия предусмотрено потратить 45,582 млн гривен, в 2021-м — 36,794 млн гривен.

В частности, 1,288 млрд гривен в 2019 году Петр Оленич собрался потратить на разработку технической документации по землеустройству. В документе поясняется, что для этого нужно будет провести инвентаризацию всех столичных земель и наполнить соответствующей информацией государственный и городской земельные кадастры.

Директор Департамента земресурсов КГГА уверял депутатов: такие затраты приведут к тому, что уже в конце 2019-го — начале 2020 года дополнительно в бюджет Киева будет ежегодно поступать около 2 млрд гривен, что с данными в документе, кстати, не особо совпадает.

В Городской целевой программе использования и охраны земель Киева на 2019-2021 годы прописано еще много чего интересного.

Например, на обновление картографических материалов масштаба 1:2000-1:500, создание цифровых ортофотопланов (TrueOrthophoto) в масштабе 1:500 и 3-Dмоделей зданий и цифровых моделей рельефа (цифровая аэрофотосъемка Киева) запланировано финансирование в размере 37 млн гривен. Чтобы контролировать и координировать качество цифровой аэрофотосъемки территории Киева, по мнению Оленича, нужно потратить еще 1,8 млн гривен.

После неудачной попытки в минувшем году провести аэросъемку территории Киева, в КГГА через переговорную процедуру поручили КП “Институт Генерального плана Киева” за 4,5 млн бюджетных гривен провести комплекс изысканий наземными методами, чтобы таким образом обновить цифровые топографические материалы Киева.

Кроме того, на разработку планов земельно-хозяйственного устройства отдельных территорий столицы из столичной казны хотят потратить 8,970 млн гривен, на экспертную денежную оценку и разработку документации для подготовки участков к продаже — 8,894 млн гривен, на мероприятия по отчуждению для общественных нужд земельных участков — по 2 млн гривен ежегодно.

На разработку проекта землеустройства по установлению границ Киева, по подсчетам Оленича, понадобится 4 млн гривен.

Как в КГГА ранее отчитывались, соответствующий проект землеустройства по состоянию на конец 2017 года был готов на 97,5%. Подрядчик — КП “Киевский институт земельных отношений”, согласно подписанному в сентябре 2017 года договору, должен был за 3,7 млн гривен справиться с этой задачей сперва до середины декабря 2017-го, а потом (согласно допсоглашению) — до 30 июня 2018 года.

С данными отчета о выполнении Программы соцэкономразвития Киева за 2017 год слова чиновника не сходятся. Источники журналистов проекта «Киеввласть» КГГА на правах анонимности поясняют, что “львиную долю” денег, предусмотренных на реализацию мероприятий “программы Оленича”, чиновнику попросту дали задание потратить на выборы президента Порошенко.

Вероятно, Петр Оленич при этом отдает себе отчет в том, что похвалиться в итоге опять будет нечем, а потому недавно подал свою кандидатуру для участия в конкурсе на должность главы ГАСИ. Об этомстало известно из декларации Оленича про имущество, доходы, расходы и обязательства финансового характера за 2018 год, поданную 15 февраля 2019 года.

Несмотря на всевозможные нарушения со стороны Оленича, Киевский городской голова Виталий Кличко установил надбавку за выслугу лет на госслужбе размером в 30% должностного оклада директору Департамента земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петру Оленичу (на фото). Стаж Петра Оленича на госслужбе превысил 10 лет.

Об этом говорится в распоряжения №1142 от 28 декабря 2019 года Киевского городского головы Виталия Кличко.

Важным фактом является и то, что Оленич «работает» не сам, а как утверждают источники, его курирует глава секретариата КГГА Комаров. Он же предоставляет меру города искаженную информацию о деятельности Оленича, покрывая схемы Петра Сергеевича.

В свою очередь Оленич выстраивает уже собственную вертикаль для последующего «вымывания» денег из бюджета. Так, крайне интересно выглядит назначение Анны Лисик на руководящую должность в земельном департаменте КГГА. В прошлом Анна Лисик была главою Киевско-Борщаговской Сельрады, и с темой земельных афер знакома не понаслышке. С ее помощью Оленич планирует «выводить» бюджетные деньги для дальнейшей предвыборной агитации.

И то, что Комаров отстаивает Оленича перед начальством, и родственные связи Петра Сергеевича, о которых речь пойдет ниже, помагают ему проворачивать аферы безнаказанно. Но стоит отметить, что по информации людей из КГГА, — такое положение дел скоро изменится: Оленича уже взяли на контроль.

Аферы с бюджетными деньгами у Оленичей дело семейное

Из деклараций Оленича и его семьи можно узнать не только о его планах на новую должность но и о многом другом. В частности о бизнесе и элитных авто его жены.

В декларации Бисык за 2019 год указано, что у жены появился новый автомобиль. Купила его жена чиновника более чем за миллион гривен. При том, что зарплата у нее за задекларированный год составила 300 тысяч гривен. А сумма их с мужем общих сбережений осталась преженей – порядка 100 тысяч долларов наличкой. Но не стоит думать, что новенькая иномарка Бисык куплена за взятки, которые получает ее муж.

Ведь сама Бисык является держателем пакета акций предприятия «Укрречфлот»

Выторг в тендерах этого предприятия за 2019 год составил 13 809 930,46 грн.

При этом только стульев и прочей мебели компания поставила сумской фирме «ЕНЕРА СУМИ» на сумму около 4 миллионов гривен.


По странному совпадению эта компания принадлежит людям из орбиты «Партии Регионов», с которой так тесно сотрудничал Петр Сергеевич и находится там же, где Оленич проработал несколько лет.

Согласитесь, слишком много совпадений, как для «офисной мебели» на четыре миллиона.

Наверное удивительно, что семья чиновника проворачивает многомиллионные аферы, и при этом не боится понести наказание. Но при детальном изучении родственных связей Оленича и его жены оказалось, что ничего странного в этом нет.

Просто дело в том, что Ирина Бисык – сестра жены одиозного судьи Олексея Петровича Огурцова, который работает в Окружном административном суде города Киева.

Детальное расследование о судье и его семье ранее публиковали журналисты. Но это никак не повлияло на факт назначения этого судьи.

Что интересно, в их семье появился земельный участок размером 0,2 га в Киевской области в элитном районе под Киевом в то время, когда Оленич впервые попал в структуру Главного управления Государственного земельного агентства Украины в 2013 году.

Сколько еще афер с Киевской землей, бюджетными деньгами и непрозрачными закупками успеет провести Петр Оленич, пока работает в КГГА и сколько из них окажутся безнаказанными, пока его родственник работает судьей – неизвестно. Поэтому остается только надеяться, что репутация городского головы и нынешнего правительства стоит дороже, чем земельные участки под Киевом и элитные новострои в центре столицы.

skelet-info.org


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

15 червня 2020 року, ВООЗ несподівано заявила, що пандемії коронавіруса … НЕМА

Техкерiвник ВООЗ по Сovid-19 Марія Ван Керкхов, заявила на брифінгу в Женеві, що пандемії немає. ВООЗ тільки що стерла всі аргументи на користь обов’язкових вакцин або відстеження контактів, заявивши, що безсимптомні носії не поширюють COVID-19, – повідомило (Natural News).

Маріія Ван Керкхов, співробітниця ВООЗ заявила, що COVID-19 майже ніколи не поширюється через безсимптомних носіїв, одночасно знищуючи всі підстави для обов’язкових вакцин і відстеження контактів. Як повідомляє CNBC.com.

Безсимптомний поширення було єдиною причиною, по якій світові влади вимагали соціальної ізоляції, і масок. Це було також основним обґрунтуванням для вимоги обов’язкових щеплень і відстеження контактов.Необходімо було припиняти поширення коронавируса тільки з тими людьми, у яких явно були виражені симптоми коронавируса ізолювати їх і лікувати.

Раптом ВООЗ тільки що підірвала всі ці напрацювання Будь-яка спроба уряду почати нові блокування повинна бути категорично відкинута як абсолютно необгрунтована і антинаукова. Обов’язкові вакцини більше не потрібні, коли безсимптомні носії представляють ризик, близький до нуля, оскільки симптоматичних носіїв можна легко ідентифікувати та ізолювати від інших. Одночасно, аргумент про те, що блокування повинні тривати «до появи вакцини», також був знищений. Насправді ВООЗ тільки що визнала, що карантини взагалі не потрібні, за винятком тих, у кого симптоми активно проявляються (це дуже маленький відсоток населення, ймовірно, набагато менше, ніж 1% 0. Це також означає, що кожен може безпечно повернутися до роботи, не маючи нічого, крім недорогого ручного термометра, який перевіряє температуру робочих при вході на робоче місце. За словами ВООЗ, відсутність симптомів означає відсутність ризику поширення, тому перевірка на наявність симптомів тепер є синонімом досягнення безпечного робочого місця для всіх.

Це також означає, що обмеження на робочих місцях повинні бути негайно зняті, дозволяючи всім тренажерним залам, барам, ресторанам і кінотеатрам працювати на повну потужність. Єдина обов’язкова правило – щоб людей, тих, хто чхає або виявляли жар, просили піти, ось і все, – джерело повідомляє.

Більше немає виправдання для відстеження контактів Ця декларація ВООЗ також знищує будь-які аргументи на користь так званого «відстеження контактів». Якщо безсимптомний носій друку не поширює інфекцію, навіщо нам взагалі потрібно відстежувати контакти?

На підставі досліджень, ВООЗ оголосив, що коронавірус не може поширюватися через поверхні. Таким чином, більше немає виправдання для людей, що носять рукавички або дезінфікуючих пакети або продуктові сумки. Фактично, відповідно до новітніх визнанням ВООЗ, більше немає причин уникати рукостискання.

Таким чином, якщо коронавірус поширюється тільки через людей, у яких активно проявляються симптоми, то весь аргумент на користь того, що цей вірус миттєво руйнується, не затримуючись на поверхнях.

Люди, які вмирають від корони, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться в даний час в обігу).

Небезпека, очевидно, не більше, ніж у багатьох інших вірусів. Більше людей помирає через введені державою «коронних заходів», ніж гинуть від коронавируса, – припускає джерело.

zarobitchany


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Збройні Сили України як ключова частина сил оборони, мають стати беззаперечними інститутом стримування зовнішньої агресії. Серед іншого, вони потребують сучасної, потужної зброї та фактично вступили у активну фазу переозброєння та переоснащення. На прохання редакції інформаційного агентства «Оборонно-промисловий кур’єр» про плани переозброєння розповів заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

Олександре Юрійовичу, які сьогодні пріоритетні напрямки переозброєння сьогодні? Наскільки вони відповідають Державній цільовій програмі розвитку ОВТ? Чи не складається враження, що розвиток технологій випереджає цикли, які закладені у національних держпрограмах, і чи немає потреб їх уточнення та удосконалення?

Сьогодні пріоритети розвитку сил оборони визначені, і їх оснащення озброєнням можна позначити у часовій ієрархії.

Зокрема, у короткостроковій перспективі маємо завершити впровадження нової системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління, інституалізацію оборонного менеджменту, управління розвитком спроможностей і ресурсами та удосконалити систему територіальної оборони. Пріоритетом є впровадження єдиної автоматизованої системи управління військами (силами), підтримки прийняття управлінських рішень з планування та використання оборонних ресурсів, впровадження інструментів програмно-проектного методу розвитку спроможностей із застосування методології оцінки життєвого циклу ОВТ.

У середньостроковій перспективі – продовжити модернізацію існуючих зразків ОВТ, позбавившись від безперспективних, та забезпечити пріоритетний розвиток спроможностей на основі систем озброєння, які дозволять завдавати противнику максимальних втрат при прийнятних витратах коштів на їх розробку та закупівлю.

При цьому, закупівлі високотехнологічних сучасних систем озброєнь, зокрема комплексів ППО, бойових літаків і кораблів можливі лише у разі реалізації інвестиційних проектів на договірній основі під державні гарантії та з використанням сучасних процедур державно-приватного партнерства. Через те, що їх висока вартість перевищує можливості оборонного бюджету.

Що стосується довгострокової перспективи, пріоритетом є переозброєння ЗС зразками ОВТ національного, іноземного та спільного з партнерами виробництва, перш за все, за наведеним вище переліком. Важливим фактором неядерного стримування є створення ракетного потенціалу та спроможностей щодо нанесення ударів по важливим об’єктам на великі дальності.

Основні показники ДОЗ–2020, на наш погляд, у цілому відповідають Візії Генерального штабу та прийнятим в Міністерстві оборони рішенням, а також основним положенням Державної цільової програми розвитку ОВТ на період до 2022 року.

МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ ЄАСУ, ПРОДЕМОНСТРОВАНА В ЛИСТОПАДІ 2019 Р.

Існують і деякі розбіжності. Вони виникли внаслідок кількох причин.

Зокрема, не закінчений процес оборонного планування щодо основних спроможностей та відсутні основні документи стратегічного планування розвитку ЗС України та їх складових. Відсутня стратегія розвитку військ (сил), що призводить до відсутності визначення обґрунтованої потреби ЗС України в ОВТ. Має місце тимчасова неузгодженість стратегічних оборонних документів з документами середньострокового планування розвитку ОВТ, які потребують переопрацювання. До того ж, недостатній фінансовий ресурс для забезпечення розвитку ОВТ в межах запланованих заходів у програмі. А при цьому відбувалася часта зміна пріоритетів розвитку ОВТ.

Що ж стосується останньої частини даного питання – чи не складається враження, що розвиток технологій випереджає цикли, які закладені у національних держпрограмах, і чи немає потреб їх уточнення та удосконалення, то можна однозначно відповісти, що ні. На нашу думку, розвиток технологій об’єктивно повинен завжди випереджати розвиток конкретних зразків озброєння. Це має призводити до більш швидкої реалізації на практиці створених інноваційних технологій для задоволення вимог, що встановлюються часом та військовими потребами. Інша справа, що для їх втілення у життя майже завжди не вистачає коштів… Але це – одна з головних й важко вирішуваних проблем, й одна з головних перепон, що стоїть на шляху прискореного прогресивного розвитку технічного оснащення ЗС та військових формувань інших силових структур України.

УКРАЇНСЬКА ВИСОКОТОЧНА ЗБРОЯ

Чи інтегруються пріоритетні напрямки переозброєння у План оборони, і чи вони достатньо забезпечені ресурсами?

Якщо говорити про План оборони України, то необхідно зауважити, що на даний час ще зарано обговорювати його конкретний зміст, оскільки процес його розроблення знаходиться на початковій стадії. Оскільки вихідними даними, які визначають стратегічні цілі та завдання щодо забезпечення національної безпеки і оборони України, в тому числі щодо напрямів реалізації державної військово-технічної політики в розрізі Плану оборони, в Україні визначаються Стратегією національної безпеки України, Стратегією воєнної безпеки України та Стратегічним оборонним бюлетенем, які наразі ще не затверджені та, відповідно, не є керівними документами.

Визначена структура Плану оборони України. Вона не передбачає регламентації заходів щодо розроблення та закупівлі конкретних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки.

Безсумнівно, пріоритетні напрямки переозброєння будуть враховані, узгоджені із відповідними фінансово-економічними показниками, але вже під час реалізації Плану оборони.

Як Ви ставитесь до думки, що ключовими замовниками ОВТ мають стати командувачі видами і родами ЗСУ, а роль Генштабу ЗСУ має полягати у зведенні даних цих замовлень?

Відповідно до Положення про Міноборони міністерство визначено державним замовником щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг у цій сфері.

Генеральний штаб ЗС України являється Споживачем зазначених робіт та послуг та відповідно до його Положення визначає потреби, вимоги та пріоритети щодо технічного оснащення Збройних Сил.

Таким чином, Міноборони звільняє ЗС України від невластивих функцій для ЗС України, в рамках проведення таких заходів координує та контролює використання державних фінансових ресурсів, у такий спосіб здійснює демократичний цивільний контроль. Але головним фактором залишається роз’єднання функцій замовника, споживача та виконавця для забезпечення неупередженості прийнятих рішень, розподілу ресурсів і досягнення достатнього рівня якості отриманих послуг та робіт.

НОВИЙ РАДАР 36Д6

Раніше військове керівництво чимало критикували за те, що в Україні створено «маленьку радянську паперову армію». Наскільки сьогодні йдеться про створення сучасної цифрової армії? Який стан речей навколо автоматизації ЗСУ? Що планується зробити у напрямку створення єдиного цифрового поля бою, коли дані розвідки (наприклад, з БАК чи PEP) не людиною-посередником, а автоматизованими системами і потрапляють в он-лайн режимі для прийняття рішення?

Одним із пріоритетних питань реформування Збройних Сил України є питання створення сучасної “цифрової армії”. На сьогоднішній день, кожен зразок озброєння та військової техніки, що розробляється або модернізується, від складних ракетних комплексів до сучасного екіпірування солдата на полі бою, оцифровується і стає елементом цифрової системи бою.

При цьому в рамках державного оборонного замовлення виконується низка дослідно-конструкторських робіт за напрямком створення єдиного цифрового поля бою. Ці роботи виконуються за науково-технічним супроводженням Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Харківського Національного університету повітряних Сил та інших наукових й науково-дослідних установ Міністерства оборони. Тематика робіт спрямована на виконання основних завдань оборонної реформи та нарощування спроможностей Збройних Сил України, а саме створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR); створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (Defense resources management information system – DRMIS) та удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації.

На даний час роботи знаходять на різних етапах виконання, від етапу макетування до вже виготовлення серійних зразків. Станом на 2020 рік вже прийняті на озброєння лінійка нових вітчизняних цифрових радіорелейних станцій, командно-штабні машини тактичної ланки управління, комплекси автоматизації бойового управління силами і засобами авіації та ППО, комплекс автоматизованого управління артилерійськими батареєю та дивізіоном.

ОПК


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Stop putin stop war

Українці та друзі України пор усьому світу вимагають посилення міжнародного тиску на Росію та продовження Євросоюзом антиросійських обмежувальних заходів.

«Ми вимагаємо продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації. Росія повинна припинити окупацію Криму та територій України на Донбасі. Незважаючи на тиск міжнародної спільноти, РФ послідовно порушує засади європейської і світової безпеки, посягає на суверенітет України. Це є надзвичайно небезпечно», – заявила представниця Всесвітнього руху патріотів у Великій Британії, голова «ЄвроМайдан Лондон» Наталія Равлюк.

Минулого тижня Всесвітній рух патріотів України у своєму зверненні нагадав демократичним суспільствам про міжнародні злочини Кремля та закликав лідерів Європейського Союзу продовжити економічні обмежувальні заходи відносно Росії, уведені у 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

19 червня глави держав та урядів ЄС у форматі відеоконференції повинні ухвалити політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ.

З такими ж гаслами 19 червня 2020 року о 14:00 год. Об’єднання Добровольців спільно з Всесвітнім рухом патріотів України Patriots of Ukraine Worldwide Movement – Всесвітній Рух Патріотів України та ГО “Апостольська Чота” провели пікет акцію у Львові та Києві біля дипломатичних відомств росії:

Львів – Генеральне консульство рф у Львові, вул. Левицького, 95

Київ – посольство рф в Україні, Повітрофлотський проспект, 27

«Війна стосується кожного, і коли українці всього світу виходять на акції протесту ми просто не маємо права стояти осторонь» – зазначила Олена Живко, координатор акцій в Україні.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO